Obrońca w polskim postępowaniu karnym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 kodeksu postępowania karnego:,, Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.” Pamiętajmy, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Kto może być obrońcą? Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Kto może ustanowić obrońcę? Obrońcę ustanawia oskarżony, ale do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. Obrońca zobowiązany jest podejmować wszelkie działania prawem przewidziane takie jak zgłaszanie wniosków dowodowych czy zaskarżanie czynności organów postępowania, w celu doprowadzenia do uniewinnienia oskarżonego lub do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary. Wszelkie czynności podjęte przez obrońcę odnoszą taki skutek, jakby podjął je sam oskarżony. Obrońca podczas trwania całego postępowania karnego ma prawo do kontaktu z oskarżonym, może także zgłaszać wnioski do sądu lub prokuratury o przeprowadzenie określonych dowodów, uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków, oględzinach. Ponadto obrońca ma prawo zapoznać się z aktami sprawy i zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Adwokat może też brać udział w posiedzeniach sądowych, a podczas postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji może brać czynny udział także w rozprawach sądowych. Po wydaniu wyroku adwokat może wystąpić z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem obrońcy. Od wyroku oskarżonemu przysługuje apelacja, którą także może sporządzić obrońca. Oczywiście obrońca bierze także udział w rozprawie apelacyjnej. Warto wiedzieć, że obrońca jest zobowiązany do podejmowania czynności jedynie na korzyść swojego Klienta. Ponadto obowiązuje go tajemnica zawodowa.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
144
Liczba odbiorców
9
Aktywność
wynik dystrybucji
Promuj post
66

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress