Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?- część pierwsza.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy podstawowymi zasadami prawa pracy są: prawo do pracy, swoboda nawiązania stosunku pracy, poszanowanie dóbr osobistych pracownika, zasada równego traktowania pracowników, zakaz dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenie za pracę, prawo do wypoczynku, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zaspokajanie potrzeb pracowników, rozwój zawodowy, zasada uprzywilejowania pracownika, prawo do organizacji pracowników i pracodawców, udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy, tworzenie warunków korzystania z uprawnień. Co oznaczają wyżej wymienione zasady?
Prawo do pracy oznacza, iż każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Swoboda nawiązania stosunku pracy oznacza, iż nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Pamiętajmy też, że pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Nasze prawo określa też, iż pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Zakaz dyskryminacji określa natomiast, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalne. Zasada godziwego wynagrodzenie za pracę- pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress