Prawa i obowiązki małżeńskie w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Uprawnienia i obowiązki małżeńskie powstają z chwilą zawarcia małżeństwa. Przede wszystkim pamiętajmy, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, ale  w braku porozumienia – każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Małżonkowie od dnia zawarcia małżeństwa są obowiązani do: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, a także współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Z tych obowiązków wynikają kolejne np. obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny poprzez dostarczanie środków utrzymania, zamieszkanie czy też osobiste starania o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Każdy z małżonków – oczywiście odpowiednio według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych  ma obowiązek przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez zawarcie związku małżeńskiego rodziny. Co więcej – jeżeli jedno z małżonków nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.  Warto również wiedzieć, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress