Ugoda.

Ugoda.
Zgodnie z brzmieniem art. 917 kodeksu cywilnego przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. W związku z powyższym przyjmuje się, iż nie jest ugodą porozumienie, w którym ustępstwa takie czyni tylko jedna ze stron. Oczywiście dopuszczalne jest zawarcie porozumienia, na mocy którego ustępstwo uczyni jedna tylko strona, ale porozumienie takie nie będzie kwalifikowane jako ugoda. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Ugoda ma na celu między innymi zmniejszenie bądź też wyeliminowanie kosztów ewentualnego postępowania sądowego. Zawarcie ugody z pewnością jest rozwiązaniem szybszym, aniżeli oczekiwanie na prawomocny wyrok sądowy. Ugoda wywołuje takie skutki jak każda inna umowa cywilnoprawna. W zależności od jej treści, może wywoływać powstanie zobowiązań, bądź też z nich zwalniać. Czy można uchylić się od skutków prawnych ugody? Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze. Ugoda może być zawarta przed sądem (ugoda sądowa) lub poza sądem (ugoda pozasądowa). Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują kilka możliwości zawarcia ugody, a mianowicie: w postępowaniu pojednawczym, przed wniesieniem pozwu, w toku postępowania sądowego, w postępowaniu przed mediatorem.

Zobacz więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress