Jakie wyróżniamy rodzaje testamentów?

Przepisy kodeksu cywilnego wyróżniają dwie formy testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Dzisiaj omówię grupę testamentów zwykłych. W grupie testamentów zwykłych wyróżniamy następujące rodzaje testamentów: testamenty holograficzne, testamenty notarialne oraz testamenty allograficzne.

Testament holograficzny to nic innego jak zwykły testament pisemny sporządzony przez spadkodawcę. Zgodnie z brzmieniem art.  949 kodeksu cywilnego:

,,§  1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. §  2.  Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. ” Testament notarialny to natomiast testament sporządzony przez notariusza, w formie aktu notarialnego. W przypadku tego rodzaju testamentu, spadkodawca składa oświadczenie woli w kancelarii notarialnej. Notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość testatora oraz jego zdolność testowania. Natomiast testament allograficzny  to testament ustny, sporządzany w obecności urzędnika ( wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego) i dwóch świadków.  Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Pamiętajmy, że osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu allograficznego.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress