Jak prawidłowo napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Przede wszystkim pamiętajmy, że  apelację należy złożyć w odpowiednim terminie. Najpierw, po ogłoszeniu wyroku powinniśmy w terminie 7 dni złożyć do sądu okręgowego wniosek o doręczenie nam wyroku wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek nie podlega opłacie. Dopiero od dnia doręczenia nam wyroku rozwodowego z uzasadnieniem rozpoczyna bieg 14-dniowy termin na złożenie apelacji. Jeżeli nie zachowaliśmy terminu do wniesienia apelacji, możemy złożyć apelację wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. We wniosku o przywrócenie terminu powinniśmy uzasadnić swoje opóźnienie i wykazać, że nie było one przez nas zawinione. Wniosek o przywrócenie terminu również jest ograniczony terminem i  należy go złożyć najpóźniej w ciągu tygodnia od ustania przeszkody, która uniemożliwiła nam wniesienie apelacji. Wniesienie apelacji podlega takiej samej opłacie jak wniesienie pozwu. W sprawie o rozwód opłata od apelacji wynosi 600 złotych. Jeżeli zostaliśmy zwolnieni  od ponoszenia kosztów sądowych na etapie postępowania przed sądem I instancji, zwolnienie to obejmuje również wniesienie apelacji. Sądem właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku  rozwodowego jest sąd apelacyjny, apelację wnosimy jednak za pośrednictwem sądu okręgowego. W treści apelacji powinniśmy wskazać wyrok, od którego wnosimy apelację,  czy zaskarżamy  wyrok w całości  czy w części, a także zwięźle przedstawić zarzuty i je uzasadnić. Apelacja powinna zawierać także wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku, a skarżący musi zaznaczyć w nim zakres żądanej zmiany lub uchylenia. Pamiętajmy, że w apelacji możemy powołać nowe dowody tylko wówczas, gdy ich powołanie przed sądem I instancji nie było możliwe. Apelację składamy zawsze z odpisem dla strony przeciwnej.

 

.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress