Co warto wiedzieć o umowie pożyczki.

Zgodnie z definicją umowy pożyczki zawartą w art. 720 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pamiętajmy, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Biorącemu pożyczkę przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki, które przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Ważne jest także to, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. O odpłatności i nieodpłatności pożyczki decyduje wola stron. W braku ustalenia wielkości wynagrodzenia pożyczkodawcy, uważa się, że umowa jest nieodpłatna. Strony ustalają wynagrodzenie w sposób swobodny, mając na uwadze przepisy o odsetkach maksymalnych. Moim zdaniem pożyczkodawca powinien uzależnić udzielenie pożyczki od zabezpieczenia jej zwrotu. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie kwoty pożyczki jest zastaw, który dzielimy na zastaw zwykły i zastaw rejestrowy. Natomiast najpopularniejszą, a zarazem najbezpieczniejszą dla pożyczkodawcy formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest ustanowienie hipoteki na nieruchomość. Kolejną formą zabezpieczenia umowy pożyczki jest poręczenie cywilne- wybierając tę opcję pamiętajmy, żeby sprawdzić czy sytuacja finansowa poręczyciela pozwala na ewentualną spłatę zaciągniętego zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Innymi formami zabezpieczenia pożyczki jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika lub weksel.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress