Kara ograniczenia wolności w polskim kodeksie karnym.

Zgodnie z brzmieniem art.  32  kodeksu karnego karami są: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.  Dzisiaj opiszę Państwu instytucję kary ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności polega:

  • na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
  • na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Obowiązek i potrącenie sąd orzeka  łącznie lub osobno.

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności na skazanego nałożone są pewne obowiązki np. nie może on bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, ma także obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Skazany ma również obowiązek sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny.  Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Wykonuje się ją w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, w instytucji lub organizacji charytatywnej lub na rzecz społeczności lokalnej, co ustala zawodowy kurator sądowy po uprzednim wysłuchaniu skazanego. Natomiast potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone tylko wobec osoby zatrudnionej, a  w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; sąd wymierza  ją w miesiącach i latach. Zdaniem ustawodawcy wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress