Dozór elektroniczny zamiast więzienia.

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Zgodnie z brzmieniem przepisów kodeksu karnego wykonawczego sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 kodeksu karnego (recydywa), jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę. Ponadto skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Natomiast skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Skazani spełniający wszystkie powyższe warunki mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek taki należy skierować do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Jeśli sąd penitencjarny przychyli się do wniosku skazanych, będą mogli oni odbywać karę w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dozór elektroniczny daje zatem możliwość odbywania kary na wolności, co pozwala skazanemu funkcjonować w normalnych warunkach życia społecznego- osoba skazana może prowadzić życie rodzinne i zawodowe. Pamiętajmy jednak, że kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne. Warto też wiedzieć, że obecnie zarówno złożenie wniosku o dozór elektroniczny, jak i późniejsze odbywanie kary w tym systemie są dla skazanego w całości bezpłatne.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress