Jak poprawnie napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest pismem procesowym i dlatego musi zawierać obligatoryjne elementy pisma procesowego wymienione w art. 187 kodeksu postępowania cywilnego. Pamiętajmy, że  przede wszystkim pozew o rozwód  powinien  zostać sporządzony na piśmie. Ponadto pozew musi zostać własnoręcznie podpisany przez powoda, czyli małżonka, który wnosi pozew o rozwód. Pozew taki powinien zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowany, czyli wskazujemy w piśmie nazwę sądu i jego adres (zawsze będzie to sąd okręgowy wydział cywilny). Należy także wskazać imię i nazwisko stron oraz ich miejsca zamieszkania  (dokładne adresy), a  dodatkowo w przypadku powoda  należy wskazać także jego numer PESEL. W tytule pisma musimy napisać, iż nasze pismo jest pozwem o rozwód, powinniśmy oznaczyć też w piśmie miejscowość i datę sporządzenia pozwu. W pozwie o rozwód musimy  określić także żądanie powoda, czyli wskazać czy rozwód ma być orzeczony bez orzekania o winie czy z winy jednego lub obojga stron.  W uzasadnieniu naszego pisma   wyjaśniamy natomiast przyczyny złożenia pozwu- opisujemy przebieg małżeństwa oraz wskazujemy kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powinniśmy też   powołać dowody na poparcie swych twierdzeń np. wnieść o wezwanie na rozprawę wskazanych przez nas świadków. Pozew  musi zawierać także informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Pozew o rozwód należy opłacić i załączyć do pozwu potwierdzenie dokonania opłaty (oplata ta wynosi 600 zł). Jeżeli nie stać nas na uiszczenie opłaty możemy do pozwu załączyć wniosek o zwolnienie od kosztów i opłat sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Do  pozwu o rozwód należy załączyć również załączniki tj. akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków oraz  odpis pozwu.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress