Spowodowanie wypadku w komunikacji- konsekwencje prawne.

Zgodnie z brzmieniem art.  177 kodeksu karnego:  ,,§  1.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1( średni uszczerbek na zdrowiu), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  2.  Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. §  3.  Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”

Jeżeli jednak spowodowaliśmy wypadek w komunikacji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo zbiegliśmy z miejsca zdarzenia to grozi nam większa kara. Zgodnie z brzmieniem art.  178 §  1 kodeksu karego  skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone  art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Grozi nam także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress