Prowadzenia pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy.

Zgodnie z art. 38 ustawy prawo o ruchu drogowym każdy kierowca ma obowiązek posiadania i okazywania dokumentów. Kto i kiedy może więc nam zatrzymać prawo jazdy?
Prawo jazdy może zatrzymać między innymi policja. Dokumenty przekazywane są następnie właściwym organom -w zależności od powodu zatrzymania będzie to prokurator lub sąd. Dopiero te organy wydają postanowienie o zatrzymaniu prawnym dokumentu. Na takie postanowienie przysługuje nam zażalenie. Przyczyny zatrzymania prawa jazdy to np. uzasadnione podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy, podejrzenia podrobienia prawa jazdy, gdy upłynął termin ważności dokumentu, gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Zatrzymanie prawa jazdy przez policję odbywa się za pokwitowaniem. Kierowco, pamiętaj wiec o zabraniu pokwitowania. Warto wiedzieć, że kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Ponadto pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę której zatrzymano prawo jazdy, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress