Ustanowienie opieki dla ubezwłasnowolnionego

Drodzy Państwo ostatnio uczestniczyłam w rozprawie dotyczącej ustanowienia opieki dla ubezwłasnowolnionego. Procedura ustanawiania takiego opiekuna wygląda następująco.
Sąd Okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym danej osoby przesyła odpis postanowienia do Sądu Rejonowego. Właściwym jest Wydział Rodzinny Sądu miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu osoby ubezwłasnowolnionej. Sąd ten po otrzymaniu zawiadomienia z Sądu Okręgowego, z urzędu wszczyna postępowania w przedmiocie ustanowienia opiekuna. Zgodnie z art. 176 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- ,, Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka.” Nie oznacza to jednak, że tylko te osoby mogą zostać opiekunem- może nim też zostać inny krewny np. brat lub siostra lub osoba bliska ubezwłasnowolnionego. Sąd bada czy kandydat na opiekuna ma pełną zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz czy daję gwarancję należytego wywiązania się ze swoich obowiązków. Sąd w związku z tym może zapytać kandydata na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej o jej wykształcenie, zdolność samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, o jej stan zdrowia oraz stosunek do osoby ubezwłasnowolnionej. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może jednak zwolnić daną osobę od tego obowiązku. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Obowiązkiem opiekuna jest sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress